Over onze vereniging

Zwemvereniging “De Watervrienden Lisse” is opgericht op 23 januari 1968 en kent sinds de oprichting een actief bestaan. Met ongeveer 400 leden zijn wij één van de grootste verenigingen in Lisse. Wij vervullen een belangrijke rol in maatschappelijk en sportief opzicht. Dat geldt niet alleen voor de gemeente Lisse, maar voor de hele regio. Een groot aantal leden is afkomstig uit de omliggende plaatsen.

Veel van onze leden komen primair om te leren zwemmen en de eerste diploma’s te halen, In een waterrijk land als Nederland is het kunnen zwemmen immers onmisbaar uit het oogpunt van veiligheid. “De Watervrienden Lisse” is niet alleen een opleidingsinstituut voor het elementaire zwemmen. Bij ons is meer te beleven. Zo kun je ook een aantal andere activiteiten beoefenen bij ons: zoals scubadoe  en wedstrijdzwemmen. Ons gezellige clubhuis verenigingsruimte is tevens de thuisbasis van onze wedstrijdgroep. De wedstrijdgroep is ruim 80 leden groot en actief door het hele land met het zwemmen van wedstrijden.

Als vereniging zijn we aangesloten bij de Nederlandse Culturele Sportbond (NCS). Dit is een overkoepelende sportbond, waarbij ruim 250 verenigingen zijn aangesloten. De NCS heeft van oudsher als belangrijkste doelstelling het mogelijk maken van sportbeoefening voor iedereen. Hierbij staat het recreatieve karakter van het sporten voorop, dit in tegenstelling tot de meeste ander sportbonden, waar het wedstrijdelement het belangrijkst is.

Al onze kaderleden, zweminstructeurs en trainers zijn vrijwilligers. Gemotiveerde mensen die hun steentje bijdragen aan grote maatschappelijke behoeften: Elementair zwemmen en sportbeoefening. Duidelijk zal zijn dat “De Watervrienden Lisse” gelijk staat voor maatschappelijk voorbeeld, sportiviteit en veel gezelligheid. Ons motto: “Voor meer dan zwemmen alleen”

TIJDEN VAN ONZE LESSEN EN TRAININGEN in de Waterkanten Lisse

Dag Uurcode Van Bad Wat
Maandag MA1 18:45 – 19:30 Diepe bad ABC, Zwemvaardigheid 1, 2 en 3
Maandag MA1 18:45 – 19:30 Instructiebad Watervrij/speelgroep en komen tot drijven, beenslag aanleren, combinatiegroep
Maandag MA2 19:30 – 20:15 Diepe bad Training wedstrijdgroep
Dinsdag DI1 18:45 – 19:30 Diepe bad ABC, Zwemvaardigheid 1, 2 en 3
Dinsdag DI1 18:45 – 19:30 Instructiebad Watervrij/speelgroep en komen tot drijven, beenslag aanleren, combinatiegroep
Dinsdag DI2 19:30 – 20:15 Diepe bad Zwemles voor volwassenen
Dinsdag DI2 19:30 – 20:15 Diepe bad Conditiezwemmen voor de jeugd
Dinsdag DI3 20:15 – 21:15 Diepe bad Training masterzwemmen
Dinsdag DI3 20:15 – 20:45 Diepe bad Conditiezwemmen voor volwassenen
Dinsdag DI4 20:45 – 21:15 Diepe bad Conditiezwemmen  voor volwassenen
Woensdag WO1 19:15 – 20:00 Diepe bad Training wedstrijdgroep
Donderdag DO1 19:00 – 19:45 Diepe bad ABC, Zwemvaardigheid 1, 2 en 3, ScubaDoe
Donderdag DO1 19:00 – 19:45 Diepe bad Conditiezwemmen voor de jeugd
Donderdag DO1 19:00 – 19:45 Diepe bad Jeugdtraining voor het ScubaDoe programma
Donderdag DO1 19:00 – 19:45 Diepe bad Theorieles over de werking van de perslucht apparatuur, opbouwen sets en perslucht duiken.
Donderdag DO2 19:45 – 20:45 Diepe bad Conditiezwemmen  voor volwassenen
Zaterdag ZA1 06:45 – 07:45 Diepe bad Training wedstrijdgroep
Zaterdag ZA2 07:55 – 08:55 Diepe bad Training wedstrijdgroep

Tarieven

De contributie wordt per kwartaal geïncasseerd, het bedrag is voor elk kwartaal gelijk en de jaarcontributie (groepsverzekeringspremie, bijdrage NCS sportbond) is in dit kwartaalbedrag opgenomen.

De tarieven per 1 januari 2020 zijn als volgt:

 • De contributie per kwartaal wordt berekend op basis van een prijs per kwartier, waarbij we per soort training verschillende prijzen hanteren: zwemles (€22,–), conditie-zwemmen (€15,–) en wedstrijdtraining (€14,–)
 • NCS jaarcontributie (t.w.v. €18,–) wordt verdeeld over 4 kwartalen geïncasseerd.
 • Voor de wedstrijdtrainingen van zaterdag wordt een korting toegepast, waarbij per training van 4 kwartier betaald wordt voor 3 kwartier.
 • De kaderkorting: voor kaderleden wordt de NCS jaarcontributie betaald door de vereniging.
 • De 1e activiteitskorting voor kaderleden: kaderleden die ook zwemmen krijgen een korting van €15,– per kwartaal.
 • Extra kosten voor Scubadoe les (onderdeel van snorkelen) is €15,– per kwartaal (voor lidmaatschap NOB).

Er dient met het volgende rekening gehouden te worden:

 • Men is altijd contributie verschuldigd, ook al is men een keer verhinderd.
 • Voor de hele vereniging (behoudens de maandagavond wedstrijdtraining) geldt gedurende de zomervakantieperiode een zomerstop.
 • Er is GEEN verschil in contributie voor het 3e kwartaal (zoals vroeger het geval). Dit verschil is nu verrekenend in het vaste kwartaalbedrag.
 • Klokkers en tijdwaarnemers zijn geen NCS jaarcontributie verschuldigd.
 • Betaling van de contributie geschiedt per automatische incasso.

Rekenvoorbeelden kwartaalcontributie

Zaterdag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Contributie Soort
€ 46,50 Wedstrijd training
€ 70,50 Zwem ABC les
€ 136,50 2 x zwem ABC les
€ 49,50 3 kwartier conditie zwemmen
€ 64,50 1 uur conditie zwemmen
€ 88,50 2 x wedstrijd training
Let op: Bij alle bedragen zit één keer € 4,50 NCS jaarcontributie (kwartaalbedrag).

Bestuur, commissieleden en overige kader

Bestuur

Functie Naam
Voorzitter Rick Brons
Secretaris Vacature
Penningmeester Vacature
Bestuurslid namens Technische Commissie Winia Kranenburg
Bestuurslid Public Relations Anne Besseling en Mariska Loeffen
Verenigingssecretariaat Sportlaan 21
2161VA Lisse
Leden- en contributieadministratie Sportlaan 21
2161VA Lisse

Technische commissie

Functie Naam
Interim-voorzitter Winia Kranenburg
Secretaris Karin Dijkstra
Commissielid Sofia Kops
Commissielid Jacqueline van Aanholt
Commissielid Yvonne Arnoldus

Wedstrijdcommissie

Functie Naam
Voorzitter Ryan Donker
Secretaris Han Brouwer
Commissielid Carlo Cozijn
Commissielid Laurens Valentin
Commissielid Ingrid Faas
   

Activiteitencommissie “FF Aantikken”

Functie Naam
   
Commissielid Alex Hagenbeek
Commissielid Mariska Barendtszen
Commissielid Petra van Soeren

Overige kaderleden

Onderwerp Naam
Website, online en social media Laurens Valentin

Vrijwilliger worden?

Kader

Iedereen die het zwemonderwijs een warm hart toedraagt is welkom bij De Watervrienden. We zijn op zoek naar vrijwilligers die ons kader willen versterken. Ben je in het bezit van of bereid tot het volgen van de beroepsopleiding zwemleider A+ kom eens langs. Neem voor meer informatie even contact op met de Technische Commissie via het contactformulier.

Tijdwaarnemers

Als u bij een zwemwedstrijd bent, ziet u altijd een groot aantal vrijwilligers die het mogelijk maken dat uw zoon/dochter een wedstrijd kan zwemmen.

Een belangrijke groep personen bij wedstrijden zijn de officials. Elke vereniging heeft ze nodig en leidt ze op.

Ook u kunt na een korte opleiding een bevoegdheid krijgen om als tijdwaarnemer bij diverse NCS-zwemwedstrijden te fungeren. Op deze manier bent u actief betrokken bij de sportieve verrichtingen van uw kind. Neem voor meer informatie even contact op met de Wedstrijdcommissie via het contactformulier.

Gedragscode Zwembranche

Bij Watervrienden Lisse is ieder kaderlid in het bezit van een VOG, een Verklaring Omtrent het Gedrag, afgegeven door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Uit deze verklaring blijkt dat het gedrag in het verleden van onze kaderleden geen bezwaar vormt voor het werken met kinderen. De kaderleden dienen zich te houden aan de Gedragscode Zwembranche. Elk kaderlid ontvangt deze gedragscode elk jaar aan het begin van het zwemseizoen.

Mochten er zaken zijn die in strijd zijn met de gedragscode dan kunt u contact opnemen met één van de (TC)bestuursleden. Ook bestaat de mogelijkheid om contact op te nemen met het landelijk Meldpunt.

Telefonisch meldpunt & doorverwijzing vertrouwenspersonen NOC*NSF

Zwemvereniging De Watervrienden Lisse  streeft – samen met de branche-organisatie Het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ en de Nederlandse Culturele Sportbond – naar een zwemklimaat zonder ongewenste intimiteiten en acht het van belang dat ongewenste omgangsvormen, waaronder seksuele intimidatie, wordt voorkomen en bestreden.

Alle vrijwilligers van De Watervrienden Lisse zijn in het bezit van een VOG, een Verklaring Omtrent het Gedrag, afgegeven door de Dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Uit deze verklaring blijkt dat het gedrag in het verleden van onze kaderleden geen bezwaar vormt voor het werken met jonge kinderen.

Daarnaast vinden wij als zwemvereniging het belangrijk dat zowel ouders, leden als kaderleden in vertrouwen met een deskundige kunnen praten en advies kunnen krijgen indien gewenst.

Landelijk Meldpunt

Om dit mogelijk te maken is met ingang van 1 mei 2010 het telefonisch meldpunt van NOC*NSF beschikbaar voor de zwembadbranche. Het telefoonnummer van het meldpunt is: 0900 202 5590 en kost € 0,10 per minuut. De hulplijn met deskundige hulpverleners is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 22.00 uur en op zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur. Op zondag is er geen bereikbaarheid.

Vertrouwelijk

Medewerkers van de zwembaden, ouder(s), verzorger(s), leden van een zwemvereniging, eigenaren of medewerkers van een zwemschool, leerkrachten en anderen die betrokken zijn bij (school) zwemmen kunnen vertrouwd, met iemand van buitenaf, praten, vragen stellen, twijfels of klachten uitspreken dan wel om advies vragen.

Bedoeling

Het meldpunt is bedoeld voor éénmalige en kortdurende ondersteuning en biedt diverse mogelijkheden: van het bieden van een luisterend oor tot het geven van korte adviezen of doorverwijzing naar bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon uit de poule van vertrouwenspersonen van NOC*NSF.

De Nederlandse Culturele Sportbond (waarbij wij als Zwemvereniging De Watervrienden Lisse zijn aangesloten) heeft een eigen vertrouwenscontactpersoon: Miranda Veendorp. Zij is aanwezig van maandag t/m donderdag van 09:00 – 13:30 uur. Telefoon: 020-6363061, e-mail: vcp@sport4all.nl. Bij haar afwezigheid, geen gehoor of op ander gewenst moment contact kunt u bellen met het NOC*NSF meldpunt.

Begeleiding

De vertrouwenspersoon kan worden ingeschakeld voor bijvoorbeeld slachtoffers van ongewenst gedrag/seksuele intimidatie, beschuldigden en mensen die zich afvragen of zij de grens van het
toelaatbare overschrijden. De begeleiding van de vertrouwenspersoon is uitsluitend voor de aangever en de beschuldigde. Deze begeleiding is gratis en gebeurt vertrouwelijk.
Vertrouwenspersonen bieden een luisterend oor en zoeken samen met de beschuldigde, de zwemorganisatie of de aangever naar een oplossing.

Meer informatie

Het telefonisch meldpunt van NOC*NSF is onderdeel van een samenhangend stelsel van maatregelen dat in samenwerking met de sportbonden is opgezet en waar sinds 1996 aan wordt gewerkt. Meer informatie over de aanpak van NOC*NSF is te vinden op www.watisjouwgrens.nl.

1601, 2022

Zwemmen vanaf 20 augustus 2022

16 januari 2022|

Beste watervriend, Vanaf 20 augustus kunnen we weer zwemmen, maar niet in de Waterkanten omdat het zwembad een paar maanden dicht is. Hieronder staan een paar alternatieven die de Watervrienden aanbiedt aan haar leden om [...]

501, 2022

Start zwemlessen 2022

5 januari 2022|

Beste Watervrienden, Wij wensen jullie allemaal een heel erg gelukkig, gezond en sportief 2022 toe! Het blijven lastige tijden, zeker ook op ons sportief gebied. Gezien de door de overheid aangescherpte coronamaatregelen rondom binnensporten zijn [...]

312, 2021

Aangepast zwemrooster voor de komende periode

3 december 2021|

Beste Watervrienden, Zoals beloofd in ons bericht van 28 november jl., berichten wij jullie hierbij wat de zwemmogelijkheden zijn voor de komende periode. Zolang de huidige coronamaatregelen gelden, kunnen wij helaas met ingang van aanstaande [...]